bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Udostępnione w BIP

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu określają w szczególności następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
 • Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1. ustawy o dostępie do informacji publicznej).
 • W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu, na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 • Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona.
 • Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu następuje w drodze decyzji (art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej.).Opublikował/a: Radosław Sulej
Publikacja dnia: 24.02.2021
Informację wytworzył/a: Marcin Szymczak
Dokument z dnia: 24.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 475